Predajca zájazdov

Ďalšie ponuky v kategórií

Pracovná oblasť:
Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo
V meste:
Košice
Možný termín nástupu:
01.08.2018
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
cestovanie, služobné cesty
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
700,-EUR + odmeny za predaj
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.Zaslaním (emailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ VERNE.SK, a.s. Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 45 562 962 vo svojich informačných systémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, bankám, poisťovni.Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je jeden rok odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou správou zaslanou na adresu peter.padych@verne.sk

b) telefonicky na tel. č. 0903 280 415

c) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy .
O spoločnosti:
Spoločnosť VERNE TRAVEL, a.s. je prevádzkovateľom stránky www.verne.sk pre online predaj dovoleniek slovenských a rakúskych/nemeckých CK. Prostredníctvom svojho online rezervačného systému ponúka nielen jednoduchý a pohodlný výber dovolenky, ale tiež online overenie dostupnosti zvoleného termínu a aktuálnej ceny, automatický výpočet ceny pre zvolenú skladbu osôb, možnosť online platby a doručenia cestovných dokladov na e-mail bez nutnosti ďalšej komunikácie alebo čakania na potvrdenie kapacity.
Kontakt:
Podrobnosti
Dátum pridania:
17.7.2018
Počet videní:
1